ธุรกิจรีไซเคิล คือ ธุรกิจที่ดำเนินการเก็บรวบรวมเศษวัสดุและชิ้นส่วนโลหะและอโลหะที่ใช้แล้วและไม่เป็น อันตราย เช่น ขยะจากครัวเรือน กระดาษ พลาสติก ชิ้นส่วนเครื่องใช้ คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะต่างๆ และสิ่งของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น เพื่อขายส่งโดยไม่มีกระบวนการเปลี่ยนรูป และธุรกิจที่ดำเนินการ แปรรูปเพื่อนำมาเป็นวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยกระบวนการแปรสภาพทางกลหรือทางเคมี

3 Jobs Found

Senior Frontend Developer - VueJS

Software Hardware Services Information Technology Programmer / Developer

09-Jan-23

3-5 year, Permanent

Din Daeng

Senior Backend Developer - Python

Programmer / Developer MySQL Python

09-Jan-23

5-10 year, Permanent

Din Daeng

Senior Mobile Developer - Flutter

Programmer / Developer

09-Jan-23

5-10 year, Permanent

Din Daeng