บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จำกัด ได้ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีการขยายงานและเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนตั้งต้น 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 และต่อมาในปี 2534 บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จำกัด ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2534 โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปอีก 10 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และต่อมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2534 บริษัท ฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2537 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทได้ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ให้เป็น บริษัทโฮลดิ้ง โดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์และวางแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เพียงอย่างเดียว ได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินงานทางด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่เดิม และเพิ่มธุรกิจใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการรองรับการขยายตัวไปยังธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจุบัน ณ.ปี 2565 บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 986,334,922 บาท โดยมีบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ดังนี้

1. บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์2. บริษัท ตงฮั้ว แอสเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ3. บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด ดำเนินธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่ง4. บริษัท บริหารสินทรัพย์ตงฮั้ว จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม Tong Hua Labs ทีมรุ่นใหม่ ที่เปรียบเสมือนทีมงานของห้องปฏิบัติการทางดิจิตอลห้องเล็ก ประกอบไปด้วย Developer, Designer, และ Content creator ในการสร้างโปรเจ็คท์ต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงใหม่อยู่ตลอดเวลา ให้ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่มากขึ้น ทำให้เราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม ข้อมูลของเรา พร้อมมีอำนาจควบคุมข้อมูลเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์ 

0 Job Found