บริษัท อดิวิศว์ จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 โดยก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ หจก. เมืองใต้พาณิชย์ หาดใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์อย่างเป็นทางการจาก บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด โดย บริษัท อดิวิศว์ จํากัด เน้นให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากร (ERP) เช่น ระบบจัดการการขนส่ง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรณ์บุคคล ระบบทำรายงานภาษีและบัญชี ระบบคลังสินค้า ระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ระบบวิเคราะห์ยอดขาย ระบบตรวจสอบการชำระเงินของลูกหนี้และเจ้าหนี้ รวมไปถึงเว็ปไซต์ที่เป็นทางการของบริษัท

0 Job Found