UTCC Tech Startup Talk 2017 – IDE for Aging Society

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 (12.00น. – 16.00น.)

สถานที่ IDE Learning Space อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ รวมถึงการเข้าสู่ Thailand 4.0 นั้นเป็นภารกิจอันท้าทายยิ่ง ต้องอาศัยสรรพกำลังและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบไปด้วยหลากหลายคณะวิชา มีพันธกิจในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม และเล็งเห็นถึงผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society Transformation) ในทุกมิติ

 

UTCC Tech Startup Talk 2017 – IDE for Aging Society เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับสังคมผู้สูงวัย

 

ฟรี !!!

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ IDE Learning Space อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Agenda:

12.00 - 13.00 น. Registration

13.00 - 13.30 น. กิจกรรมเปิดงาน

13.30 - 14.30 น. Innovation Driven Entrepreneur (IDE)

                         รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

                         อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

14.30 - 15.30 น. Health Tech for Aging Society

                         คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล

                         Disrupt University & 500 TukTuks

15.30 - 16.00 น. ปิดงาน & ถ่ายภาพร่วมกัน

 

จัดโดยหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

จัดโดย Digital Technology

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่