Basic Software Testing

วันที่ 13-14 มีนาคม 2561 (9.00น. – 17.00น.)

สถานที่ สกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์

หลักสูตรนี้จะช่วยวางพื้นฐานให้คุณเข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของการทดสอบระบบงานทั่วไปรวมถึงขั้นตอนต่างๆ   ทั้งการวางแผน   การจัดทำกรณีทดสอบ   การเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ระบบต่างๆ   รวมถึงแนวทางในการทำการทดสอบเทคนิคการวิเคราะห์ผลและการจัดทำรายงาน   โดยจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทำงาน ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป

 

Duration : 2 Days (9:00 - 17:00)

 

Fee : 11,900 Baht exclude VAT ( Early Bird 10,900 Baht  exclude VAT)

Special: Registration 3 persons pay only 2 (23,800 Baht exclude VAT)

(Fee includes Course Material + Coffee Break and Lunch)    


 

Instructor : คุณจิรภา วรรณสุข

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและซอฟต์แวร์
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ

 

Training Schedule

 • 13 - 14  March 2018
 • 12 - 13  June 2018
 • 11 - 12  September 2018
 • 17 - 18  December 2018

Training Venue:  Skulthai Surawong Tower (Near MRT Sam Yan Door 1) >> See Map
 

Course Description

การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบงาน ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ภายในองค์กรหรือเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าก็ตามจำเป็นที่จะต้องได้รับการทดสอบและควบคุมคุณภาพ โดยจะต้องมีการกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการทดสอบอย่างเหมาะสม รวมถึงต้องมีการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานส่งมอบนั้นมีคุณภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตามหลายองค์กรกลับกำหนดให้กระบวนการทดสอบนี้เป็นวาระสุดท้ายของแผนงาน ทำให้กว่าที่จะตรวจพบจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาด ก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขมากอย่างไม่น่าเชื่อ  จนทำให้การส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดไป

ทั้งนี้หากอ้างอิงตาม CMMI Framework แล้ว จำเป็นจะต้องมีการนำกระบวนการทดสอบเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ซึ่งเรียกว่า Verification และ Validation Process Area เพื่อช่วยให้สามารถมั่นใจได้ว่างานส่งมอบนั้นและเสร็จสมบูรณ์ทันกำหนดและมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า

หลักสูตรนี้จะช่วยวางพื้นฐานให้คุณเข้าใจถึแนวคิดและความสำคัญของการทดสอบระบบงานทั่วไป  รวมถึงขั้นตอนต่างๆ  ทั้งการวางแผน  การจัดทำกรณีทดสอบ  การเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ระบบต่างๆ  รวมถึงแนวทางในการทำการทดสอบ  เทคนิคการวิเคราะห์ผลและการจัดทำรายงาน   โดยจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทำงาน   ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป

 

Who Should Attend

 • ผู้ทดสอบระบบ / ผู้วิเคราะห์ระบบ / ผู้บริหารโครงการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

Benefits

 • เข้าใจและทราบถึงวิธีการเตรียมความพร้อม และขั้นตอนต่างๆ ในการทดสอบระบบงาน
 • สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน การเตรียมกรณีทดสอบ การเตรียมข้อมูล การทดสอบ การวิเคราะห์ผล และการจัดทำรายงาน
 • เข้าใจพื้นฐานในการทำงานทดสอบระบบเบื้องต้น และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การจัดการ และการวิเคราะห์ทดสอบในระดับสูงต่อไป

Course Outline

 • แนะนำพื้นฐานและทฤษฎีในการทดสอบระบบที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป
 • กระบวนการทดสอบระบบงาน
 • การฝึกปฏิบัติในการทดสอบระบบงาน
 • การอ่านเอกสารระบบงาน
  • การประเมินเวลาที่ใช้ในการทดสอบระบบงาน
  • การเขียนแผนการทดสอบระบบ
  • การเขียนกรณีทดสอบ
  • การสร้างข้อมูลทดสอบ
  • การทดสอบระบบงาน
  • การรายงานผลการทดสอบ
  • การวิเคราะห์ผลการทดสอบเบื้องต้น

Online Registration >>  HERE

 

Payment Condition :

 

Payment may be paid in full or 50% deposit at least 7 days prior to the start of the course. The payment could be paid by the following methods

 

 1. Account transfer to "IMC Institute" Saving account no. 616-2-07327-1 , Kasikorn Bank, Sathorn Square Branch.

 

or

 

 1. Cheque should be made payable to "IMC Institute"

 

จัดโดย IMC

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่