ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายของ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ESC”) เดิมดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด (“ES”) ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2502 ณ ปัจจุบัน ESC ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายเป็นหลัก และดำเนินธุรกิจที่นำผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากการผลิตน้ำตาลทราย มาทำให้เป็นประโยชน์ อาทิเช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล ธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ และธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ย

พบ 0 ตำแหน่งงาน